KUTNÁ HORA - Techniky a technologie 

Techniky středověké těžby ..

Hlavním pracovním nářadím středověkého havíře byla hornická kladívka - želízko, na jednom konci špičaté, a tupý mlátek, kterým se želízko zaráželo do skály. Podle typu horniny se používala želízka nebo železné klíny různých velikostí.  Tam, kde byla ...

Doprava do dolů a vybavení havířů

K dopravě horníků do dolu sloužily nejčastěji žebříky různých typů. Mohla to být prkna s vyřezanými otvory pro nohy, klády šikmo opřené o stěnu šachty s vysekanými schůdky nebo obyčejné příčkové žebříky. Kromě toho sjížděli havíři do úklonných ...

Zpracování rud... 

Při těžbě se nedostávala na povrch čistá ruda, ale tzv. rubanina, tedy ruda s jalovinou, kterou bylo potřeba od sebe oddělit. Proto se rubanina na mlýnech drtila, třídila a propírala, čímž se v úpravnách připravovala rudní měl pro hutě. Ruda se dále ...

Větrání a odvodňování dolů

Trejvy sloužily nejen k dopravě pevného materiálu, ale byly také nejdůležitějšími zařízeními k odvodňování. Voda se vytahovala v kožených měších stejným způsobem jako rubanina.  Odvodňování pomocí štol nebylo všude možné pro nevhodné ...

 Kutná Hora, ve středověku jedno z nejdůležitějších měst Českého království, vděčila za svůj vznik, slávu a hospodářskou i politickou moc bohatému nalezišti stříbra. První písemné zprávy o dolování pocházejí z poloviny 13.stol., ale je zřejmé, že jeho skutečný počátek musíme klást do dávnější minulosti.